Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Plugin_googleMaps has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/ytshortcodes/includes/libs/googlemap/googleMaps.lib.php on line 308

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgSystemJw_disqus has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/jw_disqus/jw_disqus.php on line 19

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; YtFrameworkTemplate has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/yt/includes/site/lib/yt_template.php on line 16

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; YtFrameworkRenderXML has a deprecated constructor in /home/grokaz/public_html/plugins/system/yt/includes/site/lib/yt_renderxml.php on line 13

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/grokaz/public_html/plugins/system/ytshortcodes/includes/libs/googlemap/googleMaps.lib.php:308) in /home/grokaz/public_html/libraries/joomla/input/cookie.php on line 94
Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ SC - Kadry - płace
logo kidp png

Obsługa kadry - płace - ZUS

Obsługa kadr, wynagrodzeń, naliczanie składek ZUS jest jedną z wielu usług outsourcingu polegającą na przekazaniu tych czynności w ręce specjalistycznej firmy zewnętrznej (np. naszej kancelarii). Powierzenie spraw pracowniczych naszej Kancelarii, na podstawie zawartej umowy, gwarantuje utrzymanie w poufności informacji kadrowo-płacowych jak również przyszłych planów pracodawców względem zatrudnianych pracowników. Nasi Klienci nie muszą budować w swoich firmach działów rachuby płac czy kadr, dzięki czemu uzyskują już na starcie wymierne korzyści finansowe, (utworzenie takiego stanowiska pracy wiąże się m.in. z zakupem wymaganego sprzętu komputerowego, oprogramowania, corocznych aktualizacji, szkolenia pracowników i podnoszenia ich kwalifikacji, prenumeraty poradników fachowych, dostępu do aktualizacji przepisów prawa). 

 

Dla naszych Klientów przygotowaliśmy kilka rozwiązań - pakietów usług, każdorazowo w trakcie spotkania  dopasowujemy ich zawartość do potrzeb prowadzonej przez Państwa działalności. Poniżej prezentujemy przykładowe konfiguracje wybranych pakietów:

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom nie zatrudniającym pracowników tzw. samozatrudnienie. Obejmuje m.in.

 • miesięczne naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA
 • przygotowanie informacji o przelewach do ZUS

oraz dodatkowo pakiet może być rozszerzony o:

 • przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego, wypadkowego
 • przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego 
 • przygotowywanie wniosku do ZUS o niezaleganie ze składkami
 • przygotowywanie innych wymaganych dokumentów / wniosków do ZUS
 • dostarczenie / wysłanie dokumentów do ZUS

Cena już od 25,00 zł netto / miesięcznie.

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników. Obejmuje m.in.

 • prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,
 • sporządzanie umów o pracę oraz aneksów,
 • zarejestrowanie nowych pracowników w ZUS, ich wyrejestrowanie i rejestracji zmian danych w trakcie zatrudnienia,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń BHP oraz monitorowanie ich ważności,
 • prowadzenie ewidencji urlopowych, ustalanie uprawnień w zakresie urlopu,

oraz dodatkowo pakiet może być rozszerzony o:

 • przygotowywanie ewidencji czasu pracy,
 • szkolenia BHP
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy.

Cena już od 25,00 zł netto / miesięcznie.

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników oraz zleceniobiorców. Obejmuje m.in.

 • naliczanie wynagrodzeń pracowników na podstawie przekazywanych protokołów dostarczonych przez Klienta (czas pracy, nadgodziny, pory nocne, urlopy, nieobecności),
 • rozliczanie ryczałtu za używanie samochodu prywatnego,
 • rozliczanie dodatków i potrąceń niekomorniczych,
 • miesięczne naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy,
 • miesięczne naliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT-4R, PIT-8AR,
 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA wraz z raportami,
 • przygotowanie informacji o przelewach do Urzędu Skarbowego i ZUS,

oraz dodatkowo pakiet może być rozszerzony o:

 • sporządzanie umów o pracę oraz aneksów,
 • zarejestrowanie nowych pracowników w ZUS, ich wyrejestrowanie i rejestracji zmian danych w trakcie zatrudnienia,
 • rozliczanie umów cywilno – prawnych (zlecenie, o dzieło),
 • rozliczanie, dokumentacja zatrudnienia obcokrajowców,
 • delegowanie pracowników do pracy za granicą,
 • rozliczanie dodatkowych list płac,
 • naliczanie innych potrąceń z wynagrodzeń Pracowników, związanych z ich zadłużeniem,
 • przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę zasiłku chorobowego, wypadkowego
 • przygotowywanie wniosków do ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego 
 • przygotowywanie wniosku do ZUS o niezaleganie ze składkami
 • przygotowywanie innych wymaganych dokumentów / wniosków do ZUS
 • przygotowanie informacji rocznych PIT-4R i PIT-8AR,
 • sporządzanie informacji podatkowej IFT-1, PIT-11, PIT-40,
 • obsługa czynności związanych z Komornikiem,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
 • obsługa dofinansowania z OHP,
 • obsługa dofinansowania z PFRON.

Cena już od 32,00 zł netto / miesięcznie.

Pakiet dedykowany  przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, którzy są w trakcie kontroli przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy lub którzy zobowiązani są do naprawy dokumentacji i rozliczeń pracowniczych. Obejmuje m.in.

 • udział w kontroli przedsiębiorcy przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy
 • reprezentowanie przedsiębiorcy w trakcie kontroli przez ZUS / Urząd Skarbowy / Państwową Inspekcję Pracy
 • naprawa dokumentacji kadrowo - płacowej

Kontrola wynagrodzeń jest jednym z priorytetowych elementów sprawdzanych przez Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Inspektorzy sprawdzają dokumentację związaną z wypłatą wynagrodzeń oraz prawidłowość ustalania ich wysokości. Przedmiotem kontroli są również ustalenia, czy pracownik otrzymał należne świadczenia, a także czy nie został bezpodstawnie ich pozbawiony.

Kontroli podlega prawidłowość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia – zarówno pod kątem merytorycznym, czyli czy zostały one dokonane w granicach określonych przepisami Kodeksu pracy, jak i pod kątem formalnym.

Przedmiotem kontroli mogą być również objęte inne świadczenia, np. wypłata należności z tytułu podróży służbowych, ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży przez pracownika, wypłata świadczeń urlopowych. Kontrolę wynagrodzeń dotyczy także poprawności naliczeń składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. kontroli, odwołań do protokołów kontroli.

W przypadku powstania nieprawidłowości pracodawcy zobowiązywani są do naprawy rozliczeń. W tym miejscu oferujemy pomoc w przygotowaniu odpowiednich korekt dokumentów kadrowych, list płac, naliczeń składek (deklaracji ZUS) i podatku dochodowego (deklaracji PIT, IFT) oraz przygotowania pism wyjaśniających / odwołań.

Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

 • dofinansowanie dla przedsiębiorców
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych refunduje osobie niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą obowiązkowe składki na ubezpieczenia: emerytalne oraz rentowe. Zajmujemy się pomocą przy przygotowaniu wniosku o rozpoczęcie refundacji i miesięcznym elektronicznym rozliczaniem wniosków PFRON o dofinansowanie dla niepełnosprawnego pracodawcy (WN-U-G) oraz refundacją składek dla niepełnosprawnego rolnika lub rolnika zobowiązanego do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika (Wn-U-A)
 • dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika
  • Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%, pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych . Przygotowujemy wnioski w zakresie rozliczania z PFRON dofinansowania dla niepełnosprawnego pracownika (WN-D, INF-D-P)

Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

 • refundacja wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych
  • Pracodawca, zatrudniający pracowników młodocianych, posiadający wymagania zawodowe i pedagogiczne osób prowadzących przygotowanie zawodowe młodocianych ma możliwość uzyskania refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od Ochotniczych Hufców Pracy.
  • Kompleksowo pomagamy pracodawcom w przygotowaniu wniosku o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń oraz w przygotowaniu okresowych wniosków w celu uzyskania refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych po zawarciu umowy o refundację.

Cena ustalana indywidualnie z każdym Klientem.

 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych

  • Rozliczanie diet jest częstym problemem, z jakimi borykają się przedsiębiorcy wysyłający pracowników w podróże służbowe lub gdy sami w nich uczestniczą. Przepisy o rozliczaniu delegacji budzą wiele wątpliwości. Z tytułu podróży krajowej oraz podróży zagranicznej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują m.in. diety, zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów, innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

  • W oparciu o przepisy rozporządzenia przygotowujemy odpowiednie dokumenty dotyczące polecenia wyjazdu przed delegacją pracownika i przedsiębiorcy oraz rozliczenie kosztów podróży i diet po jego powrocie. Rozliczamy delegacje krajowe oraz zagraniczne. Pracodawca (przedsiębiorca) już nie musi sam znać przepisów prawa w tym zakresie czy liczyć godzin delegacji, stosować potrąceń za poszczególne rodzaje wyżywienia lub rozliczać pozostałych kosztów.

Cena już od 15,00 zł netto / za osobę.

 

INORMACJE

TEL: 77 44 666 22 LUB TEL.KOM. 606 335 947

W celu zapoznania się z naszą szczegółową ofertą, doborem odpowiedniego pakietu usług,

który będzie dla Państwa satysfakcjonujący - zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Podczas spotkania możecie Państwo oczekiwać pełnej informacji o działalności naszej Kancelarii,

ofercie, cenniku i warunkach współpracy.

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Kontakt

Kancelaria Doradztwa Podatkowego GROKAZ Spółka Cywilna Kazimierz i Grażyna Zielińscy

Os.XXX-lecia 20, 47-303 Krapkowice

tel. 77 466 19 04, 77 44 666 22

tel. kom. 602 100 497, 606 335 947

email: kancelaria@grokaz.pl

Czynne poniedziałek - piątek

w godz. 7:00-15:00 

 

Mapa dojazdowa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Drukuj mapę